prof.logo

Garantijas noteikumi prof.lv online lielveikalā

1. Garantija

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “prof.lv”, reģistrācijas numurs 40103342344, adrese: Ganību dambis 25D, Rīga, LV – 1005, (turpmāk – Pārdevējs) online lielveikalā (https://prof.lv/) iegādātajai precei (turpmāk - Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā Preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk– Garantija).
1.2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs uzrāda darījuma apliecinoša dokumenta (čeka vai pavadzīmes) oriģinālu, un Pircējs ir ievērojis Preces lietošanas instrukciju un šos Garantijas noteikumus.

2. Garantijas periods

2.1. Ja preci iegādājas Patērētājs, tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preces pirkuma datuma. Pārdevējs vai ražotājs var noteikt šo periodu garāku, norādot to darījuma apliecinošā dokumentā vai lietošanas instrukcijā, vai ražotāja mājaslapā. Patērētāju tiesības ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un Garantija likumā noteiktās tiesības neietekmē.
2.2. Ja Preci iegādājas juridiska persona (persona, kura iegādājas Preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka sešu mēnešus Garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina ražotāja noteikto Garantijas termiņu juridiskām personām, kuru pēc sešiem mēnešiem nodrošina ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs.

3. Garantijas izpildes vieta un veids

3.1. Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu Preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem.
3.2. Juridiska persona vai fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs var pieteikt Garantijas prasījumu četru nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.
3.3. Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu par Preces neatbilstību Pārdevēja klientu centrā (adreses: Ganību dambis 25D, Rīga, LV – 1005), vai ražotāja noteiktajā servisa centrā.
3.4. Ja Pircējs vēlas pieteikt prasījumu par Preces neatbilstību Preces ražotāja noteiktajā pagarinātajā garantijas termiņā, tad Pircējs tiek aicināts prasījumu pieteikt ražotāja norādītā servisa centrā.
3.5. Nododot Preci garantijas remontam Pārdevēja klientu centrā, Patērētājs piesaka prasījumu, kurā norāda konstatēto Preces neatbilstību (defektu) un tās izpausmes, un uzrāda Pārdevēja izsniegtu darījuma apliecinošu dokumenta oriģinālu (čeks vai pavadzīme).
3.6. Ja Pārdevēja vai ražotāja serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.
3.7. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Patērētājam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu Preci vai citu Preci no Pārdevēja online veikalā pieejamā Preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja izvēlētā maiņas Prece ir dārgāka par maināmo Preci.
3.8. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Patērētājs atsakās mainīt Preci pret citu preci, tad Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs vai ražotājs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Patērētājs guvis, lietojot Preci.

4. Garantijas noteikumu izņēmumi

4.1. Garantijas noteikumi neattiecas uz pārtikas preču, dzērienu (t.sk. alkoholisko dzērienu) un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm, parfimēriju, kosmētiku, higiēnas precēm, tabakas izstrādājumiem, dzīvniekiem un augiem, dzīvnieku barību, apakšveļu, zeķēm un citām trikotāžas precēm, fotoreprodukcijām, rotaļlietām.
4.2. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem, filtriem, eļļām un smērvielām, un citiem komplektējošiem elementiem), kam ekspluatācijas procesā rodas dabīgais nolietojums vai kuru periodiska nomaiņa paredzēta lietošanas noteikumos vai ir saprātīgi sagaidāma, ņemot vērā Preču parasto funkcionalitāti (piemēram, putekļu sūcēju maisu nomaiņa, pļaušanas asmeņu vai auklas nomaiņa).
4.3. Garantija nav attiecināma arī uz gadījumiem, kad Prece (-ei):
4.3.1. beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;
4.3.2. iestājies dabīgais nolietojums, piemēram, bateriju resurss, akumulatori, riepu nodilums, apavu, cimdu un citu apģērbu nolietojums, utml.; 4.3.3. neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
4.3.4. neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija, neievērojot Preces ražotāja norādes;
4.3.5. veikts nesankcionēts remonts, piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml., ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Pārdevēja vai ražotāja pārstāvis;
4.3.6. nepieciešama mehāniski bojātu detaļu nomaiņa, tīrīšana, smērvielu papildināšana vai tehniskā apkope;
4.3.7. bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei - neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas (zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c.), svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu nokļūšanai tās detaļās;
4.3.8. tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, kas nav paredzēts Preces ražotāja instrukcijā.

5. Preces nodošana garantijas remontā

5.1. Nododot Preci garantijas remonta veikšanai:
5.1.1. Precei jābūt tīrai un pilnā komplektācijā;
5.1.2. netīra Prece vai nepilna komplektācija var būt iemesls Preces pieņemšanas atteikumam.
5.2. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz Pārdevēja klientu centru, tad puses vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību. Šādā gadījumā Pārdevēja pārstāvis izbrauc uz Preces atrašanās vietu.
5.3. Ja 5.2. punktā minētajos gadījumos Prece, to nesaskaņojot ar Pārdevēju, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana.
5.4. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināmi Garantijas noteikumi, tad Klientam ir jāsedz diagnostikas izdevumi saskaņā ar Pārdevēja apstiprināto cenrādi, kas ir pieejams Pārdevēja klientu centrā.

6. Noderīga informācija Pircējiem

6.1. Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms Preces lietošanas. Ja Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai nav to saņēmis e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski vai e-pastā.
6.2. Iegādātās Preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.
6.3. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:
6.3.1. Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs (piemēram, mājsaimniecībai paredzētas Preces parasti nav paredzētas lietošanai profesionālām vajadzībām vai intensīvos apstākļos);
6.3.2. Pircējam jānodrošina atbilstoša Preces kopšana un tīrīšana;
6.3.3. ņemot vērā Preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams (piem., putekļu maisi putekļu sūcējiem, asmeņi zāles pļāvējiem, ķēdes elektriskajiem vai benzīna ķēdes zāģiem, utml.);
6.3.4. ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos Preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.
6.4. Saņemot Preci, vienmēr pārliecinieties, vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.
6.5. Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka Prece ir cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam. Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju.
6.6. Preces pavadzīme un servisu saraksts Jums tiek nosūtīts e-pastā, ja to esat norādījis savā profilā Pārdevēja platformā. Citos gadījumos šos dokumentus var saņemt pēc pieprasījuma.
6.7. Jautājumu gadījumā lūdzu vērties Pārdevēja klientu centrā, zvanot uz +371 67 672222 vai rakstot uz info@prof.lv.
6.8. Aicinām Jūs pareizi iesaiņot Preci, lai tas netiktu sabojāts sūtīšanas laikā. Ja Prece tiek sabojāta sūtīšanas laikā, mēs nevarēsim sniegt Garantijas pakalpojumus.

7. Patērētāja atteikuma tiesības

7.1. Pircējam kā Patērētājam ir tiesības atteikties no noslēgtā darījuma ar Pārdevēju 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus, neminot atteikuma iemeslus. Garantija neietekmē atteikuma tiesības, kādas likums nodrošina Patērētājam attālinātās pirkšanas – pārdošanas (distances līguma) gadījumā.
7.2. Pircējs kā Patērētājs paziņo Pārdevējam par Darījuma atsaukšanu un iesniedz Pārdevējam atteikuma iesniegumu. Atteikuma iesniegums var būt sagatavots brīvā formā.
7.3. Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu, vai atkāpšanos no Darījuma iesniegšanas dienas, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam klientu centrā. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Patērētājs Preces ir izsūtījis pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
7.4. Patērētājs, atceļot Darījumu, sedz tiešās Preču atgriešanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 19. punktu.
7.5. Detalizētu informāciju par atteikuma tiesībām un to izmantošanu skatīt Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumos prof.lv online veikalā.

Patērētāja atteikuma formu atradīsiet šeit.