prof.logo

Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi prof.lv online lielveikalā

Spēkā no 27.09.2021.

1. Definīcijas

1.1. Noteikumi – Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi (distances līgums), kas nosaka prof.lv online lielveikalā veiktās attālinātās (distances) pirkšanas - pārdošanas kārtību, Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto Preču iegādes un apmaksas noteikumus, Preču piegādes un atpakaļ atdošanas procedūru, Pušu atbildību, kā arī citus ar Preču pirkšanu - pārdošanu saistītos jautājumus.
1.2. prof.lv - Pārdevēja online lielveikals (https://prof.lv/) Darījuma noslēgšanai.
1.3. MK noteikumi – Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuri piemērojami, ja Pircējs kā Patērētājs izmanto prof.lv online lielveikalu, lai iegādātos Pārdevēja piedāvātās Preces.
1.4. Darījums – līgums starp Pircēju un Pārdevēju par Preces pirkumu, kas noslēgts neklātienē, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
1.5. Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA prof.lv”, reģistrācijas numurs 40103342344, adrese: Ganību dambis 25D, Rīga, LV – 1005, Latvija, tālrunis: +371 67672222, e-pasts: info@prof.lv.
1.6. Pircējs – 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību, vai juridiska persona, kas slēdz Darījumu, pamatojoties uz Noteikumiem. Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāuzrāda Pārdevējam e-pastā vai telefonā saņemts apstiprinājums, kas apliecina, ka Prece ir sagatavota izsniegšanai, un/vai jāuzrāda Pasūtījuma numurs.
1.7. Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.
1.8. Profils –Pircēja izveidots lietotāja profils Darījuma veikšanai prof.lv online lielveikalā, kurā tiek saglabāta Pircēja noslēgto Darījumu vēsture, ieskaitot informāciju par veiktajiem pasūtījumiem, kontaktinformācija, piegādes adrese un cita Pircēja ievadīta/norādītā informācija/dati.
1.9. Patērētājs – Pircējs - fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci un Piegādes pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar fiziskās personas saimniecisko vai profesionālo darbību.
1.10. Prece – prece, ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai prof.lv online lielveikalā par Pārdevēja noteikto cenu. Preces cenas prof.lv online lielveikalā tiek norādītas eiro (EUR) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Norādītās cenas par Precēm neietver Piegādes pakalpojuma izmaksas. Preču saņemšana Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā – noliktavā, ir bezmaksas.
1.11. Piegādes pakalpojums – pakalpojums, kura rezultātā tiesības uz Preci tiek nodotas Pircējam uz viņa paša rēķina, un ko Pārdevējs piedāvā Pircējam prof.lv online lielveikalā par Pārdevēja noteiktām cenām.
1.12. Pasūtījums – Pircēja izteikts piedāvājums no Pārdevēja iegādāties Preci un Piegādes pakalpojumu Pircēja noteiktā apjomā.
1.13. Iepirkumu grozs – Pircēja pirkšanai izvēlēto Preču un Piegādes pakalpojumu saraksts prof.lv online lielveikalā.
1.14. Pasūtījuma numurs – numurs, kurš tiek piešķirts Pircēja Pasūtījumam.

2. Noteikumu priekšmets

2.1. Pārdevējs prof.lv online lielveikalā pārdod, un Pircējs no Pārdevēja pērk Preces un pasūta Piegādes pakalpojumus par Pārdevēja noteiktajām cenām. Par Preču un Piegādes pakalpojumu klāstu un daudzumu Puses individuāli vienojas, ikreiz tās/tos pērkot/pārdodot, atstājot Pārdevējam tiesību noteikt konkrētas Preces minimālu un/vai maksimālu daudzumu vienā Pasūtījumā.
2.2. Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis Pasūtījumu un veicis Pasūtījuma apmaksu šo Noteikumu 4. sadaļā noteiktajā kārtībā.
2.3. Pēc maksājuma veikšanas un pēc Preces nodošanas Pircējam, Pircējs ir Preces īpašnieks. Atbildība par Preces nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risku pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.
2.4. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas var iestāties Pircējam, ja Pircējs nodevis trešajai personai savu prof.lv online lielveikala paroli un/vai Pasūtījuma numuru un/vai apstiprinājumu par to, ka Pasūtījums ir sagatavots izsniegšanai.

3. Reģistrācija prof.lv online lielveikalā, Preces pasūtīšana un Darījuma noslēgšana

3.1. Lai izveidotu Profilu un reģistrētos prof.lv online lielveikalā:
3.1.1. Pircējs - fiziska persona, arī saimnieciskās darbības veicējs, norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru;
3.1.2. Pircējs - juridiska persona, norāda juridiskās personas pārstāvja vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, PVN reģistrācijas numuru, e-pasta adresi un telefona numuru.
3.2. Reģistrāciju ir iespējams pabeigt vienīgi tādā gadījumā, kad Pircējs ir iepazinies un sniedzis savu piekrišanu Noteikumiem un Privātuma politikai kā arī sniedzis savu piekrišanu datu apstrādei, veicot atzīmes attiecīgajos laukumos.
3.3. Pēc reģistrācijas pabeigšanas Pircējs uz savu norādīto e-pasta adresi saņem Pārdevēja nosūtītu apstiprinājumu par Profila izveidošanu.
3.4. Darījums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs:
3.4.1. no prof.lv online lielveikala piedāvātajām Precēm un Piegādes pakalpojumiem ir izvēlējies sev nepieciešamos un pievienojis tos Iepirkumu grozam;
3.4.2. papildus reģistrācijas laikā iesniegtajai informācijai ir norādījis piegādes adresi (ja nepieciešama piegāde);
3.4.3. ir sniedzis piekrišanu personas datu apstrādei;
3.4.4. ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
3.5. Pircējs var sazināties ar Pārdevēju telefoniski ar lūgumu izveidot piedāvājumu Pircēja norādītajām Precēm.
3.6. Pārdevējs izveido piedāvājumu un informē Pircēju telefoniski vai nosūtot e-pastu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Pircēja (telefoniski vai e-pasta), Pārdevējs uz Pircēja e-pastu nosūta rēķinu piedāvājuma apmaksai (rēķins nesatur rekvizītu “paraksts”). Rēķins pamatots ar noslēgto Darījumu.
3.7. Pēc Pasūtījuma veikšanas, Prece izņēmuma gadījumos var vairs nebūt Pārdevējam pieejama objektīvu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras Pircējs samaksājis, lai izvēlēto Preci saņemtu. Atmaksāšana tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam Darījumam, un Darījuma summa vai tās daļa tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta. Pārdevējs par radušos situāciju Pircēju informē, nosūtot e-pastu.
3.8. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas no Pārdevēja puses, Preces cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad to ir ietekmējusi informācijas sistēmas kļūda, vai kāda cita acīmredzama kļūda (tehniska vai neuzmanības), kuru labojot Preces cena mainās objektīvu iemeslu dēļ (no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ). Ja šādā gadījumā Pircējs vairs nevēlas Preci iegādāties (nepiekrīt iegādāties Preci par jauno cenu), Pircējs var atcelt pasūtījumu divu darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot prof.lv online lielveikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc Pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras Pircējs samaksājis par anulēto Pasūtījumu.

4. Norēķini

4.1. Pircējs, kas veic Pasūtījumu prof.lv online lielveikalā, par Preci norēķinās vienā no šādiem veidiem:
4.1.1. tiešsaistē ar bankas pārskaitījumu vai norēķinu karti;
4.1.2. ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto rēķinu. Rēķins nesatur rekvizītu “paraksts” un ir pamatots ar Darījumu;
4.1.3. skaidrā naudā vai ar norēķinu karti Preces saņemšanas laikā Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā. Pasūtījums šādā gadījumā tiek sakomplektēts tikai pēc apmaksas saņemšanas, un Pircējs apzinās, ka kāda no Precēm līdz apmaksai var nebūt pieejama.
4.2. Pircējs - juridiska persona, kas ir PVN maksātājs, par Preci norēķinās tikai ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto rēķinu.
4.3. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, e-pastā saņemtais rēķins ir jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas.
4.4. Rēķins ar tajā norādītajām cenām ir spēkā līdz rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.
4.5. Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, Pircējam bankas pārskaitījuma maksājuma mērķa sadaļā jānorāda Pasūtījuma numurs.
4.6. Pircējs, kas veic Pasūtījumu telefoniski vai e-pastā, par Precēm norēķinās vienā no šādiem veidiem:
4.6.1. ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto rēķinu;
4.6.2. Pusēm pieņemamā apmaksas veidā Preces saņemšanas vietā pie Pārdevēja, pamatojoties uz saņemto rēķinu.
4.7. Visi norēķini veicami eiro (EUR) valūtā.
4.8. Par jebkādām izmaksām, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un kas jāapmaksā Pircējam, Pārdevējs informē Pircēju. Pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc nepārprotamas Pircēja piekrišanas veikt nepieciešami izmaksu apmaksu.
4.9. Ja starp Pusēm ir noslēgts pēcapmaksas pirkuma līgums, tad Pircējs veic pasūtītu Preču apmaksu pēc Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas termiņā, kas noteikts attiecīgajā pēcapmaksas pirkuma līgumā.

5. Preces piegāde

5.1. Pircējam ir iespēja izvēlēties Preci saņemt šādos veidos:
5.1.1. Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā pēc adreses Ganību dambī 25D, Rīgā. Šis pakalpojums ir bezmaksas;
5.1.2. ar piegādi, kas tiek saskaņota Pasūtījuma noformēšanas laikā. Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi līdz ārdurvīm. Pircējam ir jānodrošina Preces pieņemšana un izkraušana. Preces ienešana telpās un uznešana netiek nodrošināta. Par piegādi Pārdevējs aprēķina atsevišķu samaksu, saskaņā ar Pārdevēja norādīto likmi prof.lv online lielveikalā, ko Pārdevējam ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji mainīt;
5.1.3. kādā no Pircēja izvēlētiem Omniva pakomātiem Latvijā. Pie katras Preces ir norādīts, vai to ir iespējams saņemt ar Omniva pakomātu. Pasūtījuma noformēšanas laikā Pircējs izvēlas konkrēto Omniva pakomātu (adresi) uz kuru vēlas saņemt Preci, par ko tiek piemērota attiecīga samaksa, ievērojot Omniva noteikto cenrādi, kas tiek norādīta arī prof.lv online lielveikalā.
5.2. Pircējam, kurš izvēlas Preci saņemt pats, jāierodas Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā piecu darba dienu laikā pēc Pārdevēja nosūtītā apstiprinājuma, ka Pasūtījums ir sakomplektēts un sagatavots izsniegšanai, saņemšanas. Pirms Preces saņemšanas Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevējam apstiprinājuma informācija un jānosauc/jāuzrāda Pasūtījuma numurs.
5.3. Ja Prece netika saņemta 5.2. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai precizētu Preces saņemšanas datumu.
5.4. Preces neizņemšanas gadījumā Darījums tiek uzskatīts par atceltu ar 16. dienu, skaitot no apstiprinājuma, ka Pasūtījums sakomplektēts un sagatavots izsniegšanai (5.2. punkts) nosūtīšanas dienas, un Pārdevējs veic Pircēja samaksātās naudas summas atgriešanu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam Darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
5.5. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preci ar piegādi uz Pircēja norādīto adresi, tad piegāde tiek realizēta pēc apstiprinājuma, ka Pasūtījums ir sagatavots piegādei, saņemšanas.
5.6. Sūtījums no Omniva pakomāta jāizņem septiņu kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Omniva telefoniski un e-pastā ir informējis Pircēju, ka Preci var saņemt. Ja Pircējs preci noteiktā termiņā neizņem, tā tiek nogādāta atpakaļ Pārdevējam.
5.7. Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums pārbaudīt Preces iepakojumu, daudzumu, kvalitāti (redzamos bojājumus), sortimentu, piederumus un komplektāciju.
5.8. Konstatējot Preces iepakojuma bojājumu, Preces daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību, Pircējam ir tiesības Preci nepieņemt. Šajā gadījumā tiek parakstīts akts par preces nepieņemšanu.
5.9. Pieņemot Preci, Pircējs paraksta pavadzīmi, tādejādi apliecinot, ka Prece nodota atbilstošā iepakojumā, Preces daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Pasūtījumam un Darījuma noteikumiem.
5.10. Gadījumā, ja Pārdevējs ir piegādājis Preci Pušu noteiktajā laikā, bet Pircējs atsakās Preces pieņemt, vai nav sastopams piegādes vietā, tad atkārtota Preces piegāde ir iespējama tikai pēc Piegādes pakalpojuma atkārtotas apmaksas.

6. Preces kvalitāte

6.1. Pārdevējs apstiprina, ka Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
6.2. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces vai Piegādes pakalpojuma neatbilstību Darījuma noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes vai Piegādes pakalpojuma saņemšanas dienas (garantija). Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces vai Piegādes pakalpojuma neatbilstību Darījuma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci (5.8. punkts).
6.3. Ja Preci iegādājas Pircējas - juridiska persona, vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka sešu mēnešus garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina Preces ražotāja noteikto garantijas termiņu, kuru pēc sešiem mēnešiem nodrošina Preces ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs. Juridiska persona vai fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs, var pieteikt garantijas prasījumu četru nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.
6.4. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts Noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro Pārdevēja garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.
6.5. Preces kvalitātes, atbilstības un atgriešanas nosacījumi ir regulēti atsevišķos Pārdevēja garantijas noteikumos (skatīt “Atgriešanas & Garantija”). Ar Pārdevēja garantijas noteikumiem Pircējs var iepazīties Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā pie informācijas dēļa un/vai tīmekļa vietnē: https://prof.lv/.

7. Patērētāja atteikuma tiesības

7.1. Pircējam kā Patērētājam ir tiesības atteikties no noslēgtā Darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus.
7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
7.2.1. Piegādes pakalpojuma sniegšanas gadījumā – no Darījuma noslēgšanas dienas;
7.2.2. Prece iegādes gadījumā – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Preci savā valdījumā (neattiecās uz pārvadātājiem);
7.2.3. Gadījumā, ja Patērētājs vienā Pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci (neattiecās uz pārvadātājiem);
7.2.4. Gadījumā, ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu (neattiecās uz pārvadātājiem).
7.3. Pircējs kā Patērētājs paziņo Pārdevējam par Darījuma atsaukšanu un iesniedz Pārdevējam atteikuma iesniegumu. Atteikuma iesniegums var būt sagatavots brīvā formā. Atteikuma iesniegums kopā ar Darījuma grāmatvedības attaisnojuma dokumenta kopiju Pārdevējam ir jānosūta vienā no šādiem veidiem:
7.3.1. uz Pārdevēja e-pastu: info@prof.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
7.3.2. uz Pārdevēja juridisko adresi; vai
7.3.3. iesniedzot Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā.
7.4. Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu, vai atkāpšanos no Darījuma (7.3. punkts) iesniegšanas dienas, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam klientu apkalpošanas centrā. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Patērētājs Preces ir izsūtījis pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
7.5. Patērētājs, atceļot Darījumu, sedz tiešās Preču atgriešanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 19. punktu.
7.6. Saskaņā ar MK noteikumiem Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
7.6.1. Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;
7.6.2. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
7.6.3. Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
7.6.4. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
7.6.5. Patērētājs ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

Patērētāja atteikuma formu atradīsiet šeit.

8. Preces apmaiņa un atgriešana

8.1. Preces tiek apmainītas un/vai atdotas atpakaļ Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā.
8.2. Patērētājam, kurš atdevis atpakaļ Preces, tiek atmaksāta visa par Preci samaksātā nauda. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Patērētāja lēmumu atteikties no Darījuma. Atmaksāšana tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Patērētājs izmantoja sākotnējam Darījumam, ja vien Patērētājs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Ja Patērētājs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad Darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.
8.3. Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būs saņēmis Preces atpakaļ vai kad Patērētājs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
8.4. Atpakaļ nododamajai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u.tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Atpakaļ atdodamajai Precei jābūt kārtīgā, nebojātā oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies.
8.5. Atgriežot Preci, ir jāiesniedz attiecīgās pavadzīmes oriģināls.
8.6. Pircējiem - juridiskām personām, vai fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, nav piemērojami MK noteikumi, un tām nav atteikuma tiesību.
8.7. Pircējs - juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, ir tiesīgs atdot Preci atpakaļ Pārdevējam tad, ja tā neatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par Preci vai tai atklājas apslēpti trūkumi.

9. Force majore

9.1. Puse, kas nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas (force majore) dēļ, ko Puses nevar kontrolēt, septiņu dienu laikā par to paziņo otrai Pusei un tai pierāda, ka ir notikuši nepārvaramas varas apstākļi un ir veikti visi pamatotie pasākumi, lai Darījums tiktu izpildīts. Nepārvaramas varas, kas ilgst vairāk nekā trī) mēnešus, gadījumā jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Darījuma izpildi, neatlīdzinot otrai Pusei radītos zaudējumus.
10. Piemērojamais likums un strīdus izšķiršana
10.1. Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Visus strīdus un domstarpības starp Pārdevēju un Patērētāju par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visus jautājumus par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem, Puses izšķir saskaņā ar MK noteikumos un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.
10.3. Patērētājam, kurš uzskata, ka Pārdevējs ir pārkāpis tā tiesības vai likumīgās intereses saistībā ar Darījuma izpildi (distances patērētāja līgumu), vispirms rakstiski jāvēršas pie Pārdevēja, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Noteikumu Definīcijās, un jānorāda savas prasības, izņemot gadījumu, kad Patērētājs vērsies tiesā.
10.4. Patērētājs tiesīgs izmantot ārpustiesas strīda risināšanas iespēju: ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process, https://www.ptac.gov.lv/lv/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.
10.5. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, arī izmantojot strīdu izšķiršanu tiešsaistē: ec.europa.eu/consumers/odr.
10.6. Ja Patērētājs nepiekrīt Pārdevēja lēmumam, tas var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.
10.7. Visi strīdi un domstarpības starp Pārdevēju un Pircēju - juridisku personu, vai fizisku personu, kura veica saimniecisko darbību, par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visi jautājumi par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj domstarpības izšķirt sarunu ceļā, attiecīgais strīds tiek iesniegts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.8. Domstarpību gadījumā jāievēro Noteikumi, kas ir spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī.
10.9. Ja kāds no Noteikumu punktiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējie Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā.

11. Personas datu aizsardzība

11.1. prof.lv online lielveikalā tiek glabāti tikai reģistrācijas laikā iesniegtie Pircēja personas dati, pārējie personas dati, ja tādi tika iesniegti, tiek glabāti atsevišķi – Pārdevēja elektroniskajā grāmatvedības sistēmā. 11.2. Puses apņemas Darījuma izpildes laikā iegūtos personas datus apstrādāt tikai Darījuma mērķiem. Apstrādājot personas datus, Puses ievēro Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Apstrādājot personas datus, Pusēm nav tiesību nodot šādus datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.
11.3. Personas datu aizsardzības jautājumi ir regulēti atsevišķā Privātuma politikā (skatīt “Privātuma politika”). Ar Pārdevēja Privātuma politiku Pircējs var iepazīties Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā pie informācijas dēļa un/vai tīmekļa vietnē: https://prof.lv/.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Pircējs, noslēdzot Darījumu, apliecina, ka ar Noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.
12.2. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji:
12.2.1. mainīt Noteikumus un nosacījumus, atsevišķi neinformējot Pircēju par šo darbību veikšanu. Darījumu regulē Noteikumi, kuru redakcija bija spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī;
12.2.2. izbeigt Darījumu un atteikt turpmāku sadarbību/turpmākus Darījumus un/vai Pasūtījumus, ja Pircējs neievēro šo Noteikumus.
12.3. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
12.4. Visus paziņojumus, vēstules un citus dokumentus Puses viena otrai sūta elektroniski ar drošo elektronisko parakstu, un tiek uzskatīts, ka adresāts tos ir saņēmis divu darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas, vai ierakstīta sūtījuma veidā uz Pušu norādītajām adresēm, un tiek uzskatīts, ka adresātam par tiem ir paziņots septītajā dienā pēc to nodošanas pastā. Ja Puse maina savu adresi, citus rekvizītus vai pārstāvjus, tai par to jāpaziņo otrai Pusei piecu darba dienu laikā.
12.5. prof.lv online lielveikalā izvietotajiem Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.